ความรู้กีฬาตะกร้อ อัพเดต 2023

ความรู้กีฬาตะกร้อ

ความรู้กีฬาตะกร้อ

ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ 10 ข้อ

กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะคล้ายกับกีฬาฟุตวอลเลย์ แต่ต่างกันตรงที่ใช้ลูกหวายและอนุญาตให้ผู้เล่นสัมผัสลูกได้โดยใช้เท้า เข่า หน้าอก และศีรษะเท่านั้น กีฬาตะกร้อได้รับความนิยมเล่นกันมากที่ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อมีดังนี้

  1. ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ว่องไว ปราดเปรียว เนื่องจากผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหลากหลาย ทั้งการวิ่ง การกระโดด การทรงตัว การตีลูกตะกร้อด้วยอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
  2. ส่งเสริมสมรรถภาพทางจิตใจ ช่วยให้รู้จักการตัดสินใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีปฏิภาณไหวพริบดี เนื่องจากผู้เล่นจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะใช้อวัยวะส่วนใดในการตีลูกตะกร้อเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ และจะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้เสียสมาธิในระหว่างการแข่งขัน
  3. ส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคี ช่วยให้ผู้เล่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เนื่องจากผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันเล่นเป็นทีมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
  4. ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้ผู้เล่นมีเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเล่นตะกร้อเป็นกิจกรรมที่มักเล่นเป็นกลุ่ม
  5. ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ช่วยให้ผู้เล่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เล่นจะต้องประสานงานกันเพื่อเล่นลูกตะกร้อไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  6. ส่งเสริมให้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยให้ผู้เล่นสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากผู้เล่นจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะใช้วิธีใดในการรับลูกตะกร้อที่ลอยมาอย่างคาดไม่ถึง
  7. ส่งเสริมให้รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ช่วยให้ผู้เล่นสามารถยอมรับผลแพ้ชนะอย่างมีสปิริต
  8. ส่งเสริมให้รู้จักการแบ่งปัน เนื่องจากผู้เล่นจะต้องแบ่งปันพื้นที่ในการเล่นตะกร้อให้กับผู้อื่น
  9. ส่งเสริมให้รู้จักการเคารพกฎกติกา เนื่องจากผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของกีฬาตะกร้ออย่างเคร่งครัด
  10. ส่งเสริมให้รู้จักการมีน้ำใจต่อผู้ชม เนื่องจากผู้เล่นจะต้องให้เกียรติผู้ชมด้วยการเล่นเกมด้วยความสุภาพและมารยาทที่ดี

จะเห็นได้ว่ากีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากมายทั้งต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผู้เล่นจึงควรหาเวลาออกกำลังกายด้วยการเล่นตะกร้อเป็นประจำ

ความรู้กีฬาตะกร้อ ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ 14 ข้อ

มารยาทในการเล่นเซปักตะกร้อ
การเล่นกีฬาทุกชนิด ผู้เล่นจะต้องมีมารยาทในการเล่นและการแข่งขัน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามขั้นตอนของการเล่นกีฬาแต่ละประเภท จึงจะนับว่าเป็นผู้เล่นที่ดีและมีมารยาท ผู้เล่นควรต้องมีมารยาทดังนี้ คือ
1.การแสดงความยินดี ชมเชยด้วยการปรบมือหรือจับมือเมื่อเพื่อนเล่นได้ดี แสดงความเสียใจเมื่อตนเอง หรือเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาดและพยามปลอบใจเพื่อน ตลอดจนปรับปรุงการเล่นของตัวเองให้ดีขึ้น
2.การเล่นอย่างสุขภาพและเล่นอย่างนักกีฬา การแสดงกิริยาท่าทางการเล่นต้องใหแหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี.
3.ผู้เล่นที่ดีต้องไม่หยิบอุปกรณ์ของผู้อื่นเล่นโดยพลการ
4.ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ต้องไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจจนเกินไป.
5.ผู้เล่นต้องเชื่อฟังงคำตัดสินของกรรมการ หากไม่พอใจคำตัดสินก็นยืนประท้วงตามกติกา.
6.ผ็เล่นต้องควบคุมอารมณ์ให้สุขุมอยู่ตลอดเวลา.
7.ก่อนการแข่งขันหรือหลังการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะก็ตาม ควรจะต้องจับมือแสดงความยินดี.
8.หากมีการเล่นผิดพลาด จะต้องกล่าวคำของโทษทันทีและต้องกล่วาให้อภัยเมื่อฝ่ายตรงข้ามกล่าวขอโทษด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส.
9.ต้องแต่งตัวรัดกุม สุภาพ ถูกต้องตามกติกาท่กำหนดไว้.
10.ไม่ส่งเสียงเอะอะในขณะเล่นหรือแข่งขันจนทำให้ฟังเล่นอื่นเกิดความรำคาญ.
11.ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามกติกาอย่างเคร่งครัด
12.มีความอดทนต่อการฝึกซ้อมและการเล่น
13.หลังจากฝึกซ้อมแล้วต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
14.เล่นและแข่งขันด้วยชั้นเชิงของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการเล่นกีฬา

ประเภทของกีฬาตะกร้อ 8 ประเภท

1. ตะกร้อวงเล็ก
2. ตะกร้อวงใหญ่
3. ตะกร้อเตะทน
4. ตะกร้อพลิกแพลง
5. ตะกร้อชิงธง
6. ตะกร้อลอดห่วง
7. ตะกร้อข้ามตาข่าย
8. เซปัก – ตะกร้อ

การอบอุ่นร่างกาย

1. วิ่งเหยาะ ๆ ประมาณ 10-15 นาที
2. วิ่งเร็ว 50 เมตร
3. วิ่งซิกแซก 10 เมตร ให้ทำอย่างเร็ว
4. กระโดดเข่าตีหน้าอก 10 ครั้งติดต่อกัน
5. กระโดดข้ามหลังเพื่อน แล้วลอดใต้ขา 10-20 ครั้ง
6. กระโดดแอ่นหลัง โดยกระโดดให้สูง ทำติดต่อกัน 10 ครั้ง
7. เตะขาให้สูง เท้าเหยียดตรง เตะสลับกัน ซ้าย 20 ครั้ง ขวา 20 ครั้ง
8. ทำ Sit-Up 10-20 ครั้ง
9. ทำ Push – Up 10-20 ครั้ง
10. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนของข้อต่อ เช่น ข้อศอก หัวไหล่ ขา สะโพก คอ ข้อเท้า ข้อมือ โดยยืด-เหยียดออกให้สุดการเคลื่อนไหว
ทักษะพื้นฐานการเล่นตะกร้อ

การ เล่น ตะกร้อ
การเล่นตะกร้อ
การ เตะ ตะกร้อ
วิธี การ เล่น เซปักตะกร้อ
ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
ทักษะ การ เล่น ตะกร้อ
วิธี เล่น ตะกร้อ
เตะ ตะกร้อ
ประโยชน์ ของ การ เล่น ตะกร้อ

ติดตามเรื่องตะกร้อเพิ่มเติม :: กีฬาตะกร้อ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก :: https://www.newsportolympic.com/5582-2/